Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia. Tieto majú na území obce silu zákona, z čoho vyplýva, že sú záväzné pre všetkých obyvateľov obce, osoby podnikajúce na území mesta, ako aj pre všetky osoby nachádzajúce sa na území obce.

V tejto sekcii budú uverejnené všetky všeobecne záväzné nariadenia obce (ďalej len "VZN").
V prípade, ak pôjde o Návrh VZN, je možné ho pripomienkovať.

Pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení obce Jasov
Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu VZN:

  • v písomnej forme  na adrese:    Obecný úrad Jasov č. 259 044 23 Jasov
  • elektronicky na e-mailovu adresu:
    • obecjasov@gmail.com
    • webjasov@jasov.sk
  • ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Jasove

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporúčať úpravu textu, a to:  doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a pripomienka musí obsahovať zdôvodnenie, prečo sa navrhuje zmena, inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienku prihliadať.

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu vzniesť fyzické a právnické osoby pripomienku k VZN.
Ku každému návrhu VZN bude na úradnej tabuli a internetovej stránke obce pripojený dátum, dokedy možno uplatniť pripomienku.

Schválené a platné VZN obecného zastupiteľstva obce Jasov nájdete (v sekcii Dokumenty obce).