• Slideshow
  • Slideshow
 
Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Vitajte na stránkach obce Jasov

Vitajte na stránkach obce <span>Jasov</span>

Vítame Vás na novej oficiálnej internetovej stránke obce Jasov. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vás bude podporovať  v snahe  získať čo najviac zážitkov  priamo v  obci a obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí, ale aj poučenie. Dúfame, že Vás stránka obohatí a v našej obci s bohatou históriou i prekrásnou prírodou aj návštevníci nájdu príjemné prostredie pre relax i poznávanie. Prosím - vstúpte!“ 

Obec Jasov leží v juhozápadnej časti Košickej kotliny, pod dominantou vápencovej Jasovskej skaly ako najvýchodnejšieho výbežku Slovenského krasu. Pre obyvateľov i návštevníkov obce poskytuje príjemné prostredie pre život i poznávanie histórie a prírodných krás. 

Obec Jasov sa v najnovšom ponímaní zriadila zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. dňom 23. - 24. novembra 1990. (Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone jej samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy).

Súčasní obyvatelia obce si s úctou pripomínajú dedičstvo svojich predkov a pokúšajú sa ho znásobiť, so zabezpečením šťastného života pre nasledujúce generácie. Ubezpečujú nás o tom novovytvorené hodnoty a spokojný život obyvateľov obce.
Nech webstránka, ktorú ste  práve navštívili,  podá o tom svedectvo pre každého záujemcu.

Obec je zapojená do aktivít Regionálneho združenia miest a obcí Rudohorie (RZMO). Toto RZMO je dobrovoľným, nezávislým a nepolitickým združením 16 obcí mikroregiónu Rudohorie, ktoré aktívne presadzujú zásady regionálnej politiky v rámci celého regiónu.