Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

EU projekty

Miestna občianska poriadková služba - Jasov


Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba - Jasov
Miesto realizácie projektu: Slovensko, Východné Slovensko Košický kraj Košice – okolie, Obec Jasov
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Konkrétny cieľ projektu: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných rómskych komunít, predovšetkým Rómov
Výška NFP: 363 775,32 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít: 01/2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2023

Opis projektu:

Predmetom realizácie predkladaného projektu je vytvorenie 17 pracovných miest pre členov miestnej občianskej poriadkovej služby na plný pracovný úväzok, počas 24 mesiacov realizácie projektu. Pracovné miesta budú prioritne určené pre obyvateľov MRK. Vytvorením nových pracovných miest pre znevýhodnené marginalizované skupiny v rámci výkonu miestnej občianskej poriadkovej služby, projekt zvýši zamestnanosť príslušníkov MRK žijúcich v obci Jasov.  Projekt prispeje k zlepšeniu spolunažívania v rámci komunity, tak aj s ostatnými občanmi. Výstupom projektu bude podpora integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ako aj vyvolanie zmeny a jej podpora v rámci spoločenstva. Prínosom projektu bude taktiež eliminácia negatívnych javov v obci ako napríklad čierne skládky, neporiadok na verejných priestranstvách, narúšanie nočného pokoja, vypaľovanie trávy, záškoláctvo a pod. Projekt v budúcnosti umožní realizáciu ďalších projektov zameraných na sociálnu integráciu MRK, ktoré budú nadväzovať na jeho výsledky.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jasov.

Aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Typ aktivity: A: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (napr. TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné služby), vrátane zaobstarania nevyhnutného zdravotníckeho alebo sanitárneho vybavenia súvisiaceho s poskytovaním predmetných služieb v lokalitách postihnutých epidémiami ako napr. Covid - 19.

Projekt napĺňa nasledovné merateľné ukazovatele:

P0885 – Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 17

P0886 – Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby:  17

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk             www.minv.gov.skZlepšeniu prístupu k pitnej vode pre MRK v obci Jasov

Názov projektu:  Zlepšeniu prístupu k pitnej vode pre MRK v obci Jasov
Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, okres Košice - okolie, obec Jasov
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ projektu: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Výška NFP: 30 523,50 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít: 06/2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2021
 Opis projektu:
 V obci Jasov, ktorá administratívne patrí do okresu Košice - okolie žije 3675 obyvateľov, z toho 56% tvoria príslušníci MRK.  Predmetom projektu je zabezpečenie prístupu a zásobovania pitnou vodou pre 690 obyvateľov rómskeho osídlenia v obci prostredníctvom výstavby 2 výdajných miest pitnej vody s 2 ks výdajných automatov na pitnú vodu.
 Hlavným cieľom projektu „Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre MRK v obci Jasov“ je zvýšiť počet rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom zlepšenia prístupu k pitnej vode pre MRK v obci Jasov.
Špecifické ciele projektu:

  1. Vybudovať dlhodobo-udržateľný systém zásobovania pitnou vodou pre  MRK v obci Jasov.
  2. Zabezpečiť rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
  3. Vyvolať a podporovať pozitívne zmeny v prostredí MRK jednak zlepšením dostupnosti základnej infraštruktúry slúžiacej na zásobovanie pitnou vodou, ale aj osvetovou a edukačnou činnosťou a každodennou prácou s príslušníkmi MRK a formami svojpomoci, motivácie i pozitívnych príkladov

 Podpora zlepšovania prístupu k pitnej vode v prostredí MRK bude mať okrem pozitívneho dopadu na obyvateľov rómskej časti obce pozitívny dopad aj na búranie bežných stereotypov vďaka senzibilizácii verejnosti voči príčinám nižšieho hygienického štandardu a zhoršeného zdravotného stavu obyvateľov MRK. Zmenou sociálnych, hygienických, pracovných a životných návykov prestanú byť príslušníci MRK vnímaní ako odlišní a zmiernia sa i predsudky ostatných obyvateľovo príslušníkoch MRK. Navrhované riešenie tak zabezpečí obyvateľom MRK trvalý dostatok kvalitnej pitnej vody. To prispeje k zvýšeniu kvality ich života, bývania a hygieny. Takisto to prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu, čo vytvára základné predpoklady pre zlepšenie celkovej kvality života a ich integrácií.
Cieľovou skupinou projektu je 690 obyvateľov MRK žijúcich v segregovanom osídlení MRK v intraviláne obce Jasov.
 Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu:
P0156 Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu – 690
 www.esf.gov.sk - www.minv.gov.sk - www.jasov.sk  
 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.
  Fotogaléria


Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Názov projektu: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov
Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, okres Košice – okolie, Jasov
Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ projektu: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Výška NFP: 156 430,62 EUR
Začiatok realizácie hlavných aktivít: 6/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2020

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie zníženia spotreby primárnej energie objektu Obecného úradu v Jasove, zníženia emisií skleníkových plynov, čím sa dosiahne zlepšenie energetických vlastností budovy obecného úradu. Navrhovanými opatreniami (stavebnými úpravami budovy) sa dosiahne zariadenie budovy do energetickej triedy A1 oproti súčasnej energetickej triede C. Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov, ktorej predmetom je obnova obalových konštrukcií - zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní a modernizácia vykurovacieho systému. Projekt zároveň rieši bezbariérový prístup do budovy na sprístupnenie imobilných obyvateľov k službám poskytovaných v tejto verejnej budove. Zároveň dôjde k poklesu emisií a znečisťujúcich látok produkovaných budovou o 14,24 t/rok.

www.op-kzp.sk - www.siea.sk - www.partnerskadohoda.gov.sk

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia“.


Novostavba Materskej školy v obci Jasov