Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Jasove určilo nasledovné komisie ako poradný orgán:

komisia finančná, sociálnych vecí, obchodu a služieb:

 • Ing. Jozef Menda - predseda,
 • Štefan Turčik, Ildikó Filčáková,Ing. Eva Hužvárová, Ing. Albert Ternei, Jozef Žiga, Ing. Jenő Csoltkó

komisia stavebná, bytová, životného prostredia:

 • Mgr. Tibor Kaputa - predseda,
 • Attila Csoltkó, Juraj Dzurik,Ing. Kornel Takáč, Ing. František Hudák, Peter Dzurik

komisia kultúry, školstva, športu, verejného poriadku a pre rómske otázky:

 • Mgr. Stella Luteránová - predseda,
 • Alexander Horváth, Bc. Ladislava Takáčová,Mgr. Mária Pekarovičová, Mgr. Roland Grosoš, Bc. Nora Farkašová, Milan Dzurik, Stanislav Luterán

komisia na ochranu verejného záujmu:

 • Štefan Turčik - predseda,
 • Juraj Dzurik, Alexander Horváth

Komisie obecného zastupiteľstva sú, podobne ako obecná rada, fakultatívnym orgánom a obecné zastupiteľstvo ich môže zriadiť, a to ako:

 • stále, ktoré pôsobia počas celého volebného obdobia,
 • dočasné, ktoré môžu byť vytvorené na vyriešenie konkrétnej úlohy, ktorá nemá trvalý charakter.

Komisie majú funkciu

 • poradnú
  • vypracovávajú stanoviská k návrhom materiálov ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva,
  • spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja danej oblasti a pod.,
 • iniciatívnu
  • vypracovávajú návrhy a podnety na riešenie záležitostí, patriacich do oblasti ich pôsobenia,
  • spracovávajú návrhy všeobecne záväzných nariadení a pod.,
 • kontrolnú
  • kontrolujú plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,
  • kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení,
  • upozorňujú orgány obce na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu a pod.

Zákon neurčuje, ktoré komisie majú byť zriadené, preto sa zvyčajne vychádza zo základných samosprávnych funkcií obce.
Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie pre oblasť

 • financií,
 • správy obecného majetku,
 • podnikateľskej činnosti,
 • obchodu, služieb, cestovného ruchu,
 • dopravy a verejnoprospešných služieb,
 • kultúry, vzdelávania, mládeže a športu,
 • sociálnu a bytovú,
 • životného prostredia,
 • výstavby a územného plánovania,
 • ochrany verejného poriadku,
 • kontroly a pod..

Zloženie komisií upravuje zákon len veľmi zjednodušene a určuje, že obecné zastupiteľstvo volí členov komisie z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce.  Ak majú komisie plniť zákonom stanovené funkcie, je žiaduce, aby v nich pracovali odborníci na príslušnú oblasť.

Na rozdiel od obecnej rady, ktorá má charakter politického orgánu, komisie sú predovšetkým odborným orgánom obecného zastupiteľstva pre určenú oblasť.