Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.

HLÁSENIE TRVALÉHO POBYTU
Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.
Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.
Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

Občana možno prihlásiť na trvalý pobyt až dňom splnenia podmienok podľa zákona. Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

HLÁSENIE PRECHODNÉHO POBYTU
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

DOKLADY potrebné pre evidenciu trvalého a prechodného pobytu: 

  • platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,
  • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemá občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,
  • ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti nie starší ako tri mesiace
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme -

toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
  4. ak vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.    

Pri vycestovaní do zahraničia s cieľom tam trvalo žiť
Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na obecnom úrade, kde sa vedú údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.
Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť na obecnom úrade v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

POPLATOK: žiadny
MIESTO - ohlasovňa: Obecný úrad - Kancelária matriky, poschodie vľavo
VYBAVUJE: Gabriela Bauerová
PREDPIS: Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky