Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Kontakt

Toto webové sídlo www.jasov.sk spravuje obec Jasov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Jasov

Adresa:

Obecný úrad Jasov
Námestie sv. Floriána 259/1
044 23 Jasov

IČO: 00 324 264

DIČ: 20 20 49 65 33

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK 24 5600 0000 0004 3042 6001

Obecný úrad: Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Všeobecné informácie:

Podateľňa:  Veronika Starková , podatelna@jasov.skkontakt: 055/ 466 41 06,

Sekretariát: 

Tel.: 055 / 466 41 06
Fax.: 055 / 466 82 14
E-mail: sekretariat@jasov.sk

Starosta: Marián Dzurik,  e-mail: starosta@jasov.sk

kontakt: 0905 519 020

Prednosta : Ing. Kamil Münnich, PhD., e-mail: prednosta@jasov.sk

Kompetencie:

Obec Jasov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny Obecného úradu:

Pondelok 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00, 13:00 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 13:30

Ekonomické oddelenie a mzdová učtáreň:

Valentína Lukáčová : valentina.lukacova@jasov.dcom.sk

Mgr. Eva Veselá :  eva.vesela@jasov.dcom.sk

Správca daní :  

Mgr. Rita Szilvássy : rita.szilvassy@jasov.dcom.sk

Referent verejnej správy :

Bc. Janka Kövérová : janka.koverova@jasov.dcom.sk

Referent Kultúry :

Bc. Nora Farkašová : nora.farkasova@jasov.dcom.sk

Stavebný úrad pre obec Jasov: / streda /, Poproč /pondelok /, Bukovec, Rudník / utorok /, Malá Ida / štvrtok / a Šemša  / piatok / je so sídlom v Jasove:

zamestnankyňa st. úradu: Ing. Eva Berníková, kontakt: 0911 219 020

Matričný úrad :  Matriky sa na tunajšom Obecnom úrade nachádzajú od 1. októbra 1895.

Zodpovedný zamestnanec:
Mgr. Kamila Benková
kontakt: 055/466 41 16
fax: 055 466 82 14

Údaje starších dát je možné získať z matrík Ministerstva vnútra SR, zo Štátneho archívu, Bačíkova 1, Košice.
O výpis z matriky môže požiadať osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny, ktorým je manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti. V prípade preukázania záujmu aj iná blízka osoba.

Technický prevádzkovateľ webstránky:


webex.sk

Ostrovského 2

040 01 Košice

info@webex.sk

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód