Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
Obecné zastupiteľstvo teda svojím charakterom predstavuje "obecný parlament". Jeho kompetencie, resp. pôsobnosť sú určené zákonom tak, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje:

 • o základných otázkach života obce tak, ako sú vymenované v §11 ods.4 Zákona o obecnom zriadení,
 • o všetkých ďalších veciach, ktoré si obecné zastupiteľstvo vyhradí do svojej pôsobnosti v organizačnom poriadku alebo v štatúte obce s výnimkou tých kompetencií, ktoré zo Zákona o obecnom zriadení patria do pôsobnosti starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo si na rozhodovanie obyčajne vyhradzuje predovšetkým také veci hospodárskeho, sociálneho a ekologického rozvoja obce, ktorých riešenie zásadným spôsobom ovplyvňuje postavenie obce ako právnickej osoby, ako aj podmienky života obyvateľov obce.
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva môžu určovať aj iné zákony než Zákon o obecnom zriadení. Ak teda iný právny predpis určuje, že o nejakej záležitosti má rozhodovať vyslovene obecné zastupiteľstvo, nie je možné, aby v tejto veci rozhodol iný orgán obce.

§11 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom  zriadení
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, 11)
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 • uznášať sa na nariadeniach,
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku,
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu 11a), ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Rokovania obecného zastupiteľstva sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva a vedie starosta obce. Starosta rozhoduje o všetkých ďalších veciach správy obce, ktoré nepatria do pôsobnosti obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu je volený spomedzi poslancov obecného zastupiteľstva spravidla na celé funkčné obdobie, pričom ho obecné zastupiteľstvo môže kedykoľvek odvolať a zvoliť si iného zástupcu tarostu.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v obci Jasov:

Mgr. Stella Luteránová, Ildikó Filčáková, Peter Dzurik, Štefan Turčik, Attila Csoltkó, Mgr. Tibor Kaputa, Juraj Dzurik, Bc. Ladislava Takáčová

Komisia finančná, sociálnych vecí, obchodu a služieb:

 Štefan Turčik - predseda, Ildikó Filčáková, Ing. Eva Hužvárová, Ing. Albert Ternei, Jozef Zsiga, Ing. Jenö Csoltkó

Komisia stavebná, bytová, životného prostredia:

Mgr. Tibor Kaputa - predseda, Attila Csoltkó, Juraj Dzurik, Ing. Kornel Takáč, Ing. František Hudák, Peter Dzurik

Komisia kultúry, školstva, športu, verejného poriadku a pre rómske otázky:

Mgr. Stella Luteránová - predseda, Alexander Horváth, Bc. Ladislava Takáčová, Mgr. Mária Pekarovičová, Mgr. Roland Grosoš, Bc. Nora Farkašová, Milan Dzurik, Stanislav Luterán

Komisa na ochranu verejného záujmu:

Štefan Turčik - predseda, Juraj Dzurik, Alexander Horváth

Dokumenty